Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2012

differentthaneveryone
20:11

June 23 2012

differentthaneveryone
07:14
Zmieniam adres zupy. Ci, którzy powinni wiedzieć będą go mieć. Pozdrowienia dla wiernej fanki, która wie najwięcej o moim cierpieniu. Bicz plis..

June 22 2012

differentthaneveryone
17:12
differentthaneveryone
17:11
Ktoś kiedyś powiedział, że żegnać się, to jakby trochę umierać. Ten ktoś miał racje.
— inglot.
Reposted fromappreciation appreciation viaarrives arrives
differentthaneveryone
17:08
differentthaneveryone
17:07
differentthaneveryone
17:06
3367 8079 390
differentthaneveryone
17:04
7772 1004
Reposted fromaskman askman viagoraca-czekolada goraca-czekolada
differentthaneveryone
17:01

[x] via [x]
Reposted fromlugola lugola viakatalama katalama
differentthaneveryone
16:59
So if you're lonely
You know I'm here waiting for you.
— Franz Ferdinand, Take me out
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
differentthaneveryone
16:59
differentthaneveryone
16:58
7111 c7f6 390
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
differentthaneveryone
16:54
Facet był wyjątkowo przystojny. A przystojni są najgorsi.
— "Zabójczy spadek uczuć" - Gacek&Szczepańska
Reposted fromnivea nivea viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
differentthaneveryone
15:01
1094 d3fc
Going deeper.
differentthaneveryone
13:56
differentthaneveryone
13:54
9511 6592 390
Reposted fromsunlight sunlight viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
differentthaneveryone
13:53
2223 da97 390
Reposted frombesomebody besomebody viayourheartbeat yourheartbeat
differentthaneveryone
13:52
i najgorsze jest to , że pomagasz innym , gdy ich życie się jebie , a sama nie ogarniasz swojego
differentthaneveryone
13:52
differentthaneveryone
13:51
5827 4d4b
Christiano
Reposted fromwebjunk webjunk vianegacja negacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl